Flappy Jacks

Flappylogo

Orange
2848 N. Santiago Blvd

Call for Reservations/Ordering
714-283-2800

Glendora
640 W. Route 66

Call for Reservations/Ordering
626-852-9444

Visit our Website

FlappyJacksMobileCouponR

1Flappy-Jacks-Orange-restaurant-menus-1242444-FlappyJacks_Menu_0

4Flappy-Jacks-Orange-restaurant-menus-1242444-FlappyJacks_Menu_4

3Flappy-Jacks-Orange-restaurant-menus-1242444-FlappyJacks_Menu_2

2Flappy-Jacks-Orange-restaurant-menus-1242444-FlappyJacks_Menu_1